Proje Başvuruları ve Akış Diyagramları


Üniversite tarafından desteklenmek üzere hazırlanan projeler, Fakülte, Bölüm, Yüksekokul, Enstitüler ile Araştırma ve Uygulama Merkezleri tarafından ilgili Bölüm Başkanlıkları ve Dekanlıkların, Müdürlerin olumlu görüşü alındıktan sonra Koordinatörlük’e iletilir. Tüm bu projeler Yürütme Kurulu'nda görüşülür ve Projelerin uygun bulunup bulunmadığına dair bir rapor halinde Rektör'e sunulur. Rektör, Projenin uygulanmasını uygun görmesi halinde, proje, Mütevelli Heyeti'nin onayına sunulur. Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan proje kabul edilmiş sayılır. Projenin Kabul edilmesi halinde Proje Yürütücüsüne, projenin, beklenen amaca, mevzuata, İş Sağlığı ve Güvenliğine uygun olarak yürütüleceğine ve projenin yürütülmesi esnasında gerçekleşebilecek her türlü kusur ve ihmalden sorumlu tutulacağına dair "Taahhütname" imzalatılır.

- Yönergenin 2. maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlarca desteklenen Projelerde ise, ilgili Kurum ve kuruluşlara proje teklifi sunulmadan önce Yürütme Kurulu’nun mali yönden olumlu görüşü alınır.

- Yürütme Kurulu'nun olumlu görüşü ile ilgili kurum ve kuruluşun da projeyi desteklemesi ilgili kurum ve kuruluş ile Üniversite arasında, projenin uygulanmasına dair detayları içeren sözleşme imzalanır.

- BAP başvurusu dışındaki dış destekli projeler için, başvurular rektörlükçe oluşturulan yazılım ve onay mekanizması ile gerçekleştirilir.

Bilimsel projelere başvuru yapmak isteyen veya herhangi bir projeye ortak olmak isteyen personelimizin FTS sistemine kayıt yapması ve PARGE sekreterliğine proje başvurularını göndermesi gerekmektedir. PARGE sekreterliği başvuru onay sürecini başlatır.

Öğretim üyelerinin üniversite dışı kurumlarla bilimsel iş birliği yapmak istemeleri durumunda öncelikle proje başvuru formunun proje teklifi yapan kurum tarafından doldurulması gereklidir. Bu formun doldurulması sonrasında protokol hazırlanması sürecine geçilir.

Üniversite-sanayi İş Birliği projelerinde yer almak isteyen öğretim üyelerimizin yine onay süreci ve protokol hazırlama süreçlerini başlatmak üzere PARGE Sekreterliğine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Proje Başvuru süreçleri için takip edilecek adımlar farklı kategorilerdeki başvurular için akış diyagramları halinde aşağıdaki linklerde verilmiştir.

Proje Başvuru Akış Diyagramları

TÜBİTAK - Yeni Başvuru

BAP Başvuru ve İzleme

TÜBİTAK – Devam eden projeler

AB Projeleri

Istka Projeleri

Kuluçka Merkezi (Brainpark) Tanıtım Filmi
Bize Sorun