Faaliyetlerimiz


Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında Türkiye’nin ilk ve tek tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi bilgiyi raflardan indiriyor. Ürettiği bilimsel bilgiyi artık yaşamda kullanılabilir hale getirecek. Üniversite üretilen bilgiyi toplumda kullanılır hale getirmede önemli bir yere sahip olan Teknoloji Transfer Ofisini kurulmuştur. İnovasyonun küresel rekabette ana unsur olduğu günümüzde, rekabetçi ürünlerin geliştirilmesi için daha çok bilgiye, deneyime ve yetkinliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Rekabetçi ürün geliştirme süreci çoğu zaman araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları ve ileri düzey akademik kabiliyet gerektirmektedir.

Toplumun artan sorunlarını çözmede TTO'ların önemli bir misyonu bulunmaktadır. Bu çerçevede Üniversite-sanayi işbirliğinin gelişimine katkı sağlayacak, teknolojinin ticarileşme sürecini destekleyecek ve akademik araştırmalara lojistik destek sağlayacak proje esaslı çeşitli faaliyetlerin desteklenmesi ve üniversitedeki bilginin ticarileşmesine katkı sağlamak için Üsküdar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) 2013 Kasım Ayında hizmete açılmıştır.

TTO'daki Faaliyetlerimii temel olarak 5 başlıkta toplayabiliriz.

Arayüz Fonksiyonu TTO; üniversite-sanayi işbirliği için köprü vazifesi üstlenen bir birimdir. TTO bir araştırma merkezi, laboratuvar, akademik birim veya patent ofisi değildir. Ancak bunların proje bazında ihtiyaca göre bir araya getirilmesi görevini üstlenen bir yapıdır. TTO verimli ve etkin ilişkiler kurarak, amacını gerçekleştirebilmek için doğru tarafları iletişime geçirebilme, arz ve talep sahiplerini belirleme, değerlendirme ve eşleştirme kabiliyetine sahip olacak bir yapılanma oluşturacaktır.

Proaktif Hareket Ülkemizde, gerek sanayi-üniversite gerekse üniversiteler arasındaki işbirliği istenilen seviyede değildir. İşbirliğinin artışı için TTO iş bekleyen değil işi takip eden bir yapıda olacak, iş dünyası ile yakın temasta olarak projeler geliştirmeyi ön plana alan bir misyon üstlenecektir.

Koordinasyon Bilgi aktarımının (teknoloji transferinin) başarılı olabilmesi için bilginin alıcı tarafından içselleştirilmesi çok önemlidir. Bu çerçevede üniversitemizin ve iş hayatının farklı önceliklerinin ve bakış açılarının olması nedeniyle yürütülen projelerin takip ve koordinasyonu büyük önem taşımaktadır. Doğru bir eşleştirme yapılsa bile sürecin yakından takip edilmemesi ve iletişim için köprü rolünün üstlenilmemesi durumunda başarısız olunma ihtimali yüksektir. Sadece tarafların bir araya getirilmesi ancak koordinasyonun sağlanmaması durumu, başarısız projelerin ortaya çıkmasına ve tarafların birbirlerinden uzaklaşmasına neden olabilir. TTO böyle durumla karşı karşıya kalmamak için inisiyatif alacak ve koordinasyona önem verecektir.

Sonuç Odaklı Faaliyetler Akademik olarak çıktı sayılan birçok eylem, TTO’lar için sadece başlangıç niteliğindedir. Örneğin akademik dünyada bilginin makale yoluyla duyurulması bir çıktı iken, TTO için bilginin bir üründe kullanılması sonuçtur. Bu çerçevede TTO duyuru ve bilgilendirme faaliyetleri yapacaktır.

Birebir Hizmet Faaliyetlerin başarıya ulaşması için büyük oranda birebir hizmet verecektir. Proje taslağının format ve şekli uygunluğunun kontrolü, üniversite-sanayi işbirliğinde tarafların eşleştirilmesi, patent fikri olan akademisyenlerin doğru bir şekilde desteklenmesi, akademisyen girişimcilere mentorler tarafından iş hayatına ilişkin tecrübelerin aktarılması vb. faaliyetlerde birebir hizmet verilecektir. TTO direktörlüğümüz, faaliyetlerini TÜBİTAK’ın ön gördüğü, “ Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim; Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler; Üniversite – sanayi işbirliği faaliyetleri; Fikri sınai hakların yönetimi ve lisans hizmetleri ile şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri” başlıklarında 5 temel başlıkta  yürütülmesini amaçlamaktadır.

Kuluçka Merkezi (Brainpark) Tanıtım Filmi
Bize Sorun